PRIVATUMO POLITIKA

I. Pagrindinės sąvokos

1. Duomenų valdytojas (toliau – Valdytojas) – uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Drautoda“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą bendrovę, kurios registruota buveinė Šėtos. 9 – 11, Kauno m., juridinio asmens kodas 304713908, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
2. Duomenų subjektas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Valdytojas.
3. Elektroninis puslapis – bendrovės elektroninis puslapis adresu www.rzgroup.lt.
4. Paslaugos – visos bendrovės teikiamos paslaugos.
5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu arba juridiniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
7. Slapukas – atitinkamas failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Elektroninio puslapio į Elektroninio puslapio lankytojo kompiuterio kietąjį diską tam, kad Elektroninio puslapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Elektroniniame puslapyje, taip pat palaikyti tinkamą Elektroninės parduotuvės funkcionalumą.
8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
9. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninio puslapio paslaugomis.

II. Bendrosios nuostatos

10. Pildydamas užklausą Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.
11. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.
12. Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis žemiau nurodytais principais:
12.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
12.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
12.3.Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
12.4.Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
12.5.Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
12.6.Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
12.7.Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
13. Laikoma, kad Klientas, pildydamas užklausą puslapyje, perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užklausos puslapyje.
14. Su Privatumo politika galima susipažinti puslapyje http://www.rzgroup.lt ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Bendrovės nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama puslapyje http://www.rzgroup.lt
15
. Naudodamasis Paslaugomis puslapyje http://www.rzgroup.lt Klientas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis ir atsako už jų teisingumą.
16. Klientas turi teisę bet kada pareikalauti ištrinti jo Asmens duomenis iš Bendrovės duomenų bazės.

III. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, koregavimas ir saugojimas

17. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
17.1. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), elektroninis paštas, mobilaus telefono numeris; gimimo data, lytis ir kita su klientu susijusi informacija.
17.2. Elektroninių užklausų administravimo tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
18. Darydamas kiekvieną užklausą Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Davęs sutikimą tvarkyti Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, klientas taip pat gali gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus (e. naujienas su pasiūlymais ir straipsniais, SMS žinutes), jei Klientas nepageidauja jų gauti ir apie tai informuoja Bendrovę žemiau nustatyta tvarka, Bendrovė nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.
19. Bendrovė patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Klientams puslapyje http://www.rzgroup.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Bendrovė taip pat patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Bendrovės veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Klientas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – iki kol Bendrovė vykdys draudimo tarpininkavimo veiklą arba iki Kliento pageidavimo duomenis ištrinti iš duomenų bazių.
20. Klientas bet kada turi teisę atšaukti 18 punkte esantį savo sutikimą Bendrovei tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu info@rzgroup.lt, bei telefonu 860083256 aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų (e. naujienų su pasiūlymais ir straipsniais, SMS žinučių).
21. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:
21.1. gauti iš Bendrovės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
21.2. gauti iš Bendrovės informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus (teisė žinoti);
21.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų (teisė ištaisyti, teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);
21.4. reikalauti apriboti Kliento asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
21.5. Susisteminti, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė Bendrovei, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Bendrovė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).
22. Realizuodamas savo teises, numatytas 21 punkte, Klientas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Klientas, realizuoti savo teises, numatytas 21 punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu info@rzgroup.lt Bendrovė turi teisę koreguoti ar naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę.
23. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
24. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
24.1. Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
24.2. Asmens duomenys Kliento užklausos pagrindu teikiami Partneriams, teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla;
24.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.
25. Klientui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.
26. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams vykdant Kliento užklausą, pateiktą puslapyje http://www.rzgroup.lt, taip pat Bendrovei teikiant Paslaugas Klientui, taip pat Bendrovės Partneriams, kaip nurodyta 22 punkte.
27. Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, Klientas neturės galimybės naudotis puslapio http://www.rzgroup.lt paslaugomis. Klientas gali išreikšti savo nesutikimą su šią Privatumo politika 19 punkte nustatyta tvarka.
28. Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės taikomos Asmens duomenų apsaugos priemonių lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės reikalavimus.
29. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
30. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Bendrovės serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.
31. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Bendrovė pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant. Tai Bendrovė turi padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.
32. Tam, kad puslapyje http://www.rzgroup.lt Bendrovė galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (Slapukai), kuri naudojama Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Klientas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Bendrovė įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Klientas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Klientas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros puslapio http://www.rzgroup.lt funkcijos jam gali neveikti.

IV. Baigiamosios nuostatos

33. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti Privatumo politiką visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami puslapyje http://www.rzgroup.lt.

Privatiems

Verslui

Apie

Kontaktai

 • Gyventojų turto (būsto) draudimas

 • Nelaimingų atsitikimų draudimas

 • Gyvybės draudimas

 • Asmens civilinės atsakomybės draudimas

 • Kasko draudimas

 • Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

 • Kelionės draudimas

 • Statybų draudimas

 • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

 • Įmonių turto draudimas

 • Krovinių draudimas

 • Laidavimų draudimas

 • Vežėjų civilinės atsakomybės CMR draudimas

 • Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

 • Apie mus

 • Naujienos

 • +370 650 16073

 • +370 610 46704

 • draudimas@rzgroup.lt

 • Veiverių g. 139, Kaunas (202 kab.)

RZ Group 2024 Visos teisės saugomos